Regulamin serwisu

Regulamin zakupów w systemie internetowej rezerwacji usług ePalatyn wodnypark.com.pl

Strony i przedmiot umowy

1. Serwis internetowej rezerwacji usług znajdujący się pod adresem www.warszawianka.nq.pl zwany w dalszej części e-palatyn, Sklep, lub Serwis​, jest własnością, Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ul. Merliniego 4 02-511 Warszawa
KRS: 0000039836 NIP: 521 22 36 916
tel. +48 22 854 01 30, +48 22 854 01 31 wew. 0118 lub 0116,0114,0148 fax. +48 22 854 01 40
sekretariat@wodnypark.com.pl
dalej Sprzedawca
2. e-palatyn​ jest wykupioną usługą licencyjną Elektronicznego Systemu Obsługi
Klienta Palatyn, który jest własnością MWM Sp. z o.o. Spółka komandytowa
44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 palatyn@mwm.pl. www.palatyn.com.pl
3. Stroną dokonującą zamówienia i zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zwana dalej Klientem. Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Produktem są towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę na terenie obiektu
"Wodnego Parku" ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
5. Ceny podane w e-palatyn​ nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie e-palatyn​u wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
e-palatyn​ zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
6. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7. Korzystanie e-palatyn​ możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
1. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą
ActiveX, JavaScript i Cookies lub
2. Mozilla Firefox w wersji 59.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Javy, JavaScript i cookies,
3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
9. Informacje o Produktach podane w e-palatyn​, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady dokonywania zamówień

1. Wszelkie czynności dokonywane w ramach strony www.warszawianka.nq.pl oraz e-palatyn​, są przeznaczone tylko i wyłącznie dla obecnych lub przyszłych klientów Sprzedawcy, którzy chcą dokonywać zakupu Produktów drogą elektroniczną.
2. Składanie zamówienia w e-palatyn​ dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy internetowych udostępnianych w ramach e-palatyn​.
3. W ramach serwisu e-palatyn​ Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia
Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego i jest zawierana na czas nieoznaczony.
5. Rejestracja w e-palatyn​ następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu e-palatyn​, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
6. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn​ w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w e-palatyn​ niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
3. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn​ w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
5. korzystania z usług oferowanych przez e-palatyn​ w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla jego serwisu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-palatyn jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę
8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach e- palatyn i/lub podczas dokonywania zakupu Produktów.
9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić e-palatyn​ o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie. e-palatyn​ może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu e-palatyn​ oraz drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów e-palatyn​ lub usług oferowanych w ramach usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
3. dopuści się zachowania, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień.
10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc.
11. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.
12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez e-palatyn​ za pośrednictwem strony internetowej www.warszawianka.nq.pl.
13. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione Produkty będą dostępne oraz gdy Klient dokona wpłaty w wyznaczonym terminie 30 minut od momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
14. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.
15. Zarezerwowanie Produktu z wyborem "zapłaty w kasie" wiąże się z koniecznością zakupu produktu w kasie obiektu nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w innym przypadku rezerwacja zostaje anulowana.
16. e-palatyn​ nie przyjmuje zamówień złożonych za pośrednictwem poczty e-mail.
17. e-palatyn​ realizuje obsługę Klienta na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok według obowiązującego grafiku na dany rok kalendarzowy.
18. Zamówienia będą potwierdzane przez Sprzedawcę najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
19. Klient podczas rejestracji w e-palatyn​ jest zobowiązany do podania adresu
e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego
zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z numerem kierunkowym. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku błędnego wypełnienia "Danych bilingowych". Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi pomiędzy Klientem a e-palatyn​.
20. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia od klientów, którzy mają nieuregulowane zobowiązania finansowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia klient może się z skontaktować ze Sprzedawcą poprzez formularz na stronie internetowej lub telefonicznie.
21. Klient który zakupił Produkt u Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie

Formy płatności

1. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonywać płatności tylko za pośrednictwem serwisu autoryzacji płatności "dotpay" (Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552
Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
2. Opłaty dokonuje klient po przekierowaniu przez system e-palatyn​ na stronę dotpay. Zamówienie zostaje realizowane dopiero po jego opłaceniu.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące umów, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz nazwę Konta (Login) i adres e-mail Klienta;
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest, aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia
Regulaminu.
6. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

Spory

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną umów sprzedaży wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży.
2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu iod@wodnypark.com.pl
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
- realizacji umów sprzedaży za pomocą systemu ePalatyn
- utrzymania konta użytkownika i innych usług z nim związanych w systemie ePalatyn
-​ zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację adresów IP użytkowników serwisu sprzedaży internetowej .
5. Klienci mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
7. Klient ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a. nazwisko i imiona Klienta;
b. numer NIP (jeżeli dotyczy);
c. adres zamieszkania lub pobytu;
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
e. adres poczty elektronicznej;
f. numer telefonu;
Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
9. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Sprzedawcy z serwisu (dane eksploatacyjne):
a. identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
d. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres esok@wodnypark.com.pl
11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu transakcji sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Specyfikacja Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Informacja o plikach „cookies” w systemi ePalatyn

1. ePalatyn może używać plików „cookies” kiedy Klient odwiedza stronę www.
Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer ePalatyn na komputerze użytkownika, które serwer ePaltyn może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron sPalatyn.
2. ePalatyn może także umieszczać pliki „cookies” w celu:
1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu)
2. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu
3. dostosowania serwisu e-palatyn​ do potrzeb Klientów
3. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji ePalatyn. Jednocześnie ePalatyn nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach ePalatyn.

Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia przejściowe i końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja
2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej warszawianka.nq.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Regulamin e-palatyn​ wchodzi w życie z dniem: 1/05/2018.